OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA ADMINISTRATORA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH, Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWIERA UMOWY CYWILNOPRAWNE (nie dotyczy umów o pracę)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ OTWARTYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA O USUWANIU CV

Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka

ZGODA PSYCHOLOG

WYDARZENIA OTWARTE

OŚWIADCZENIE DO ODBIORU DZIECKA

ZGODA LOGOPEDA