Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji:

Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole380.edu.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia”

gen. T. Bora Komorowskiego 10a

03-982 Warszawa

Filia Przedszkola nr 380 ‘’Promyk Gocławia’’

Salamandry 3

03-982 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 22.12.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ponieważ została zaprojektowana przed wejściem w życie wymienionej powyżej ustawy.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 1. Zmiana kontrastu
 2. Zmiana wielkości czcionek
 3. Zmiana wersji kolorystycznej na czarno białą
 4. Zwiększenie odstępu znaków
 5. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

Treści niedostępne:

 1. Brak narzędzi kontaktowych (brak tłumacza online)
 2. Publikacje w formie pdf nie są dostępne cyfrowo
 3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 4. Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.03.2021

Deklarację sporządzono przez Dyrektora na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt .

Osobą kontaktową jest Katarzyna Maślanka (koordynator do spraw dostępności) – z upoważnienia Dyrektor Przedszkola nr 380 ‘’Promyk Gocławia’’, adres e-mail: KMaslanka@eduwarszawa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 613 75 72, 22 671 38 54.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Przedszkola nr 380 ;;Promyk Gocławia’’,

gen. T. Bora Komorowskiego 10a

03-982 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Do budynku Przedszkola prowadzi jedno wejście.

 • od strony parkingu przy ulicy gen. T Bora Komorowskiego 10 (wejście główne)

Jest one ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Aby wejść na teren placówki w godzinach 7:00 – 17:00 należy skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach (wejście główne).

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W Przedszkolu jest podgląd monitoringu wizyjnego obejmujący wejście główne, szatnię, hol główny oraz ogród przedszkolny.

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku Filii Przedszkola nr 380 prowadzi jedno wejście.

 • od strony budynku administracji przy ul. Salamandry 3 oraz parkingu

przy ul. Salamandry 3 (wejście główne)

Jest one ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Aby wejść na teren placówki w godzinach 7:00 – 17:00 należy skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach (wejście główne).

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W Przedszkolu jest podgląd monitoringu wizyjnego obejmujący wejście główne, szatnię, oraz hol główny.

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przedszkole znajduje się na parterze, nie posiada wind ani schodów.

Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W przedszkolu nie ma platform, informacji głosowych w pętlach indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu. Istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego parkingu osiedlowego znajdującego się poza terenem placówki.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Przedszkole umożliwia dostęp dla osób z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie Przedszkola nr 380 ‘’Promyk Gocławia’’ nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej