APLIKUJ

Szanowny kandydacie!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przekazywanych dla celów rekrutacji na wolne stanowisko, Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował dla Państwa krótką instrukcję, dzięki, której Państwa dokument aplikacyjny będzie spójny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązkowo, w dokumencie aplikacyjnym należy zamieścić poniższą klauzulę i wysłać na e-mail.

rekrutacja@przedszkole380.edu.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.

W przypadku zamieszczenia w dokumencie aplikacyjnym swojego wizerunku, należy zamieścić w nim poniższą klauzulę:

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) zezwalam na przetwarzanie mojego wizerunku zamieszczonego w dokumencie aplikacyjnym.

Zgodnie z art. Art. 221. Kodeksu Pracy, który określa zakres danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym osoby ubiegającej się o pracę, należy zamieścić następujące dane:

*dokumenty aplikacyjne zawierające szerszy zakres danych, zostaną trwale usunięte w trybie natychmiastowym, a kandydaci nie będą brani pod uwagę w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

1.       imię (imiona) i nazwisko;

2.       imiona rodziców;

3.       datę urodzenia;

4.       miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5.       wykształcenie;

6.       przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

1.       Administratorem jest Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia” w Warszawie, ul.  Bora-Komorowskiego 10A, które przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 221Kodeksu Pracy.

2.        Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dawid Czerw,  tel. 722-309-224.

3.       Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 380 „Promyk Gocławia” w Warszawie, ul.  Bora-Komorowskiego 10A.

4.       Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres 1 roku, po tym okresie zostaną trwale zniszczone. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

5.        Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

6.       Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

7.       Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.